വേദാന്ത സാധന

ഗുരുനാഥനായ പ്രൊഫസര്‍ ജീ ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളില്‍ക്കൂടിയും പുസ്തകങ്ങളില്‍ കൂടിയും വേദാന്ത തത്വത്തെ അറിയാന്‍ സഹായിയ്ക്കുന്ന ഒരിടം


പ്രഭാഷണങ്ങൾ